• Download het inschrijfformulier.
 • Print het formulier en neem het samen met het formulier dat je van de basisschool ontvangt (bijv. ELK- of OT-formulier met daarop je schooladvies) mee naar de inschrijfmomenten.

Uitleg over aanmelding, inschrijving en toelating.

Wat zijn de voorwaarden voor de toelating van uw kind op onze school? Wanneer wordt een voorlopige inschrijving definitief? Antwoorden op deze en andere vragen over het inschrijven, aanmelden en toelaten vindt u hier.

 

Wat hebben wij nodig?

Wij hebben van elke leerlingen een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig (indien identiteitskaart graag de voor- en achterkant). Dit legitimatiebewijs (ook de uitreksel uit de basisadministratie) moet bevatten; het burgerservicenummer (BSN), de identiteit, de nationaliteit, de geboortedatum en geboorteplaats/-gemeente.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Conform de criteria van de Regionale Verwijzings Commissie nemen wij alleen leerlingen aan die een passend advies hebben gekregen van de basisschool en waarvan wij de juiste ondersteuning kunnen bieden.

 

De toelatingscommissie

Of een leerling uiteindelijk wordt toegelaten, bepaalt de toelatingscommissie.

 

Kernprocedure

Het samenwerkingsverband VO/SVO Amstelland en de Meerlanden heeft als doel dat alle leerlingen van school gaan met een vmbo-diploma.

 

Leerlingen van scholen uit de regio Amstelland

Het betreft hier de gemeenten Aalsmeer (en Kudelstaart), Amstelveen (en Ouderkerk aan de Amstel) en Uithoorn (en De Kwakel).

 

Leerlingen die zich uit deze gemeenten aanmelden dienen dit te doen volgens de Kernprocedure Amstelland 2019-2020. In het kort betekent dit voor Wellantcollege de Groenstrook het volgende:

 

 • De basisschool reikt iedere leerling éénmalig een op naam gesteld ELK- aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2019-2020 uit inden mogelijk voor 23 januari 2018. Op dat formulier staat basisschooladvies en dient u aan te geven welke school uw eerste en tweede voorkeur heeft.
 • U levert het bovengenoemd op naam gestelde aanmeldingsformulier met voorkeurslijst uitsluitend in op de school van uw eerste voorkeur. Leerlingen die op meer scholen aangemeld blijken te zijn, worden onderaan de lijst gezet.
 • Een leerling meldt zich aan op de Groenstrook door afgifte van het op naam gestelde ELK-aanmeldingsformulier samen met het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de school. Dit kan (alleen) in de periode van 11 t/m 13 maart 2019.
 • Vanaf het moment dat de bovengenoemde formulieren zijn ingeleverd, vraagt de Groenstrook met behulp van het ELK-formulier informatie op bij de basisschool.
 • 1e Behandelingsronde: t/m donderdag 11 april 2019. In deze periode behandelen de VO-scholen alle leerlingen die zich hebben aangemeld.Deze leerlingen worden behandeld alsof zij zich gelijktijdig hebben aangemeld en dus niet op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 • Mocht er op een school sprake zijn van over-aanmelding, dan vindt er op dinsdag 9 april een loting plaats. Er volgt op dat moment nog geen uitspraak.
 • Op donderdag 11 april vindt de centrale plaatsing en loting plaats van leerlingen die op hun school van eerste keuze zijn uitgeloot.
 • Plaatsingsbesluit
  Er wordt naar gestreefd op vrijdag 12 april de brieven te verzenden en alle ouders en kinderen te informeren over de plaatsing.
 • Op 15 of 16 april moeten ouders van leerlingen die niet op de school van hun eerste keus zij geplaatst, hun kind aanmelden op de school waar hun kind bij de centrale plaatsing en loting een plek heeft gekregen. Na 16 april vervalt de garantie op deze plek.

 

Zie voor meer informatie “Scholengids 2019, Kernprocedure Amstelland: https://www.swvam.nl/bestanden/Schoolkeuzegids_Kernprocedure_Amstelland_2019.pdf


Leerlingen van scholen buiten de regio Amstelland

Voor deze leerlingen geldt in principe dezelfde procedure. De regio Ronde Venen werken met een Onderwijs Transparant-formulier i.p.v. een ELK-formulier. De regio Haarlemmermeer heeft geen extra formulier. De regio Amsterdam werkt ook met een ELK-formulier.

Kijk voor meer informatie op de site van samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden www.swvam.nl

 
Procedure voor zij-instroom

 

 • Aanmelden voor leerjaar 2 of 3 dient te gebeuren volgens de zij-instroom procedure zoals die is afgesproken binnen onze regio.
 • U moet uw kind eerst aanmelden voor de wachtlijst via het centraal aanmeldformulier.
 • Tevens moet u ons Inschrijfformulier de Groenstrook invullen en opsturen/langsbrengen. Dit ingevulde formulier is geen definitieve inschrijving. Dat kan pas aan het eind van het schooljaar, als bekend is of er ruimte is in de verschillende klassen/leerjaren en als de leerling ook plaatsbaar is.

 

Meer weten over de procedure voor zij-instroom? Download dan hier de procedure.

 

Om tot inschrijving over te kunnen gaan wordt er gekeken naar:

 • De beschikbare plaatsen die onze school volgend schooljaar biedt. Wij weten dit pas na de overgangsvergadering.)
 • Wanneer is er een plek beschikbaar? De volgorde:
 1. Eigen leerlingen gaan voor: zittenblijvers per leerjaar
  b. Verhuizers
  c. Leerlingen die van school moeten wisselen vanwege herprofilering advies (havo/mavo à vmbo), dus met een aantoonbaar vmbo-niveau.
  d. Leerlingen die weg willen vanwege sociaal-emotionele problematiek (deze laatste groep altijd via de zorgcoördinator)
 • Als er beschikbare plaatsen zijn, moet er gekeken worden of de leerling plaatsbaar is. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overdracht door de school van herkomst en een intakegesprek.
 • De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de afstroom/zij-instroom en hebben dus ook een inspanningsverplichting/informatie-verplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Ook de school van herkomst heeft alle informatie over zij-stroom. Bij vragen kunt u zich tot hen wenden.

 

Inschrijving/intake momenten nieuwe leerlingen in 2019:

Maandag 11 maart 2019

16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 12 maart 2019
15.00 - 18.00 uur

Woensdag 13 maart 2019

15.00 - 18.00 uur