Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen.

 

Docenten

De docenten verzorgen de lessen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator, of zoals dat bij ons op school heet de 'coördinator onderwijsondersteuning', heeft een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat voor jou de juiste hulp en ondersteuning wordt ingezet.De zorgcoördinator is daarnaast (mede)verantwoordelijk voor de intake en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen.

 

De zorgcoördinator is ook de schakel tussen jouw mentor, interne ondersteuning (zoals de Trajectvoorziening en leerlingbegeleiding) en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg (o.a. Samenwerkingsverband, GGD, leerplicht, collega-scholen enz.).

Vertrouwenspersonen

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.

Decaan en LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

Stageteam

Voor alles wat met stages te maken heeft, is er op onze school een stageteam die de begeleiding regelt en bij wie je met al je vragen terecht kunt.

 

Extra ondersteuning

Als je hulp nodig hebt bij problemen, dan kun je via de mentor of vertrouwenspersoon hulp krijgen. Daarnaast hebben wij een team van deskundige mensen, het zogenaamde IZO (Intern Zorg Overleg). Zij kunnen je verder helpen. In veel gevallen is er extra hulp beschikbaar (o.a. leerlingbegeleiding, Trajectvoorziening en schoolmaatschappelijk werk). Op onze school werken verschillende mensen die veel ervaring hebben met het geven van extra hulp en/of ondersteuning. De aanmelding voor het IZO loopt via de mentor.

 

Een aantal keer per jaar vindt er ook een ZAT (Zorg Advies Team) overleg plaats. Dan kan ook met externe deskundigen (zoals: de jeugdarts, de leerplichtambtenaar of een medewerker van het Sociaal Team van de gemeente) overlegd worden welke hulp er voor je ingezet kan worden.

 

Trajectvoorziening (TraVo)

Wanneer op school meer ondersteuning nodig is, kan je mentor samen met de coördinator onderwijsondersteuning besluiten dat je een bepaalde periode gebruik maakt van de Trajectvoorziening. (TraVo). Een van de TraVo-coaches gaat je dan begeleiden. We gaan vaststellen wat je nodig hebt (wat je onderwijsbehoeften zijn), wat de docenten kunnen doen om aan jouw behoeften tegemoet te komen en welke doelen we ons hierbij stellen. Je ouders worden hier altijd in betrokken. Meestal zal er eerst een lesobservatie worden gedaan bij verschillende lesmomenten. Soms komt het voor dat je een bepaalde periode behoefte hebt aan een time-out waarbij je tijdelijk gebruik maakt van het trajectvoorzieningslokaal. Hierover kunnen dan ook afspraken worden gemaakt. Alle afspraken samen worden vastgelegd in een Onderwijs Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) wat ook met je ouders wordt geëvalueerd. Zo kunnen we je de extra ondersteuning bieden wanneer je die nodig hebt.