Hoe meld je je aan?


Binnen Samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek melden ouders aan bij het Voortgezet Onderwijs. De leerkracht van groep 8 kan u helpen bij het invullen van het inschrijfformulier en de aanmelding op onze school.
Mocht de basisschool van uw kind geen inschrijfformulier ter beschikking hebben, dan kunt u deze downloaden:

 

Download het inschrijfformulier


Als je van een andere school van Voortgezet Onderwijs komt, en je wilt je opleiding vervolgen op het Wellantcollege Rijnsburg, dan kunnen ouders die hun kind willen aanmelden voor het 2e of 3e leerjaar telefonisch contact opnemen met de school of even binnenlopen.

 

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we het volgende tijdig hebben ontvangen:

 

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier;
 • Een kopie van het geldige paspoort of identiteitsbewijs van uw kind;
 • Beschikt u niet over het bovenstaande, dan hebben wij een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder(s) nodig plus een uittreksel uit het geboorteregister van uw kind;
 • Het adviesblad (afgegeven door de basisschool bij het bespreken van het advies met de ouders) met bijbehorende onderwijskundige rapportage (OKR) van de basisschool of zij-instroomrapportage van de toeleverende school;
 • Alle relevante informatie die van belang zijn voor plaatsing van een leerling zijn door ouders aangeleverd.

 

Het betreft dan nog een voorlopige aanmelding. De aanmeldingsprocedure van de VO school is leidend. School neemt de aanmelding in behandeling indien:

 • Er plaatsruimte is;
 • Ouders de grondslag van de school respecteren;
 • De leerling voldoet aan het Inrichtingsbesluit (er moet uitzicht zijn op behalen diploma).

 

Als we de aanmelding niet in behandeling kunnen nemen wegens één of meerdere van bovenstaande punten, dan meldt wij dit schriftelijk aan de ouders.

Voor informatie omtrent het termijnen of de procedure van het lwoo-onderzoek, verwijzen wij naar de website van het Samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek: www.swvduinenbollenstreek.nl

 

Toelaatbaarheidsbepaling

 

Op grond van de toelatingseisen, het advies en onderwijskundige rapportage van de toeleverende school en de ondersteuningsbehoefte bepaalt de toelatingscommissie of en tot welk niveau een leerling wordt toegelaten. In ons schoolondersteuningsprofiel staan de toelatingseisen en onze basisondersteuning nader beschreven: schoolondersteuningsprofiel

Als wordt voldaan aan de toelatingseisen en de benodigde begeleiding kan geboden worden in onze basisondersteuning, ontvangen de ouders een brief met de definitieve plaatsing.

 

 

 • Basisberoepsgerichte leerweg;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Gemengde leerweg.

 

Extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

 

Na de aanmelding onderzoekt de toelatingscommissie van de school of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Er volgt dan ook een intakegesprek met de toelatingscommissie van de school. Dit wordt gedaan als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld als de vorige school dit heeft aangegeven in de onderwijskundige rapportage er met een ontwikkelingsperspectief is gewerkt of als ouders aangeven dat er extra ondersteuning nodig is. Is er geen aanleiding toe, dan vervolgt de school de normale aanmeldingsprocedure. Uitgangspunt daarbij is ook dat er in een vroegtijdig stadium samen met ouders en de toeleverende school gekeken is wat voor de leerling het beste vervolg in het VO is (Volgens afspraken van het PO-VO traject).

Wanneer er sprake is van een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte (die buiten de basisondersteuning van de school valt), moet het voor de ons haalbaar zijn om de benodigde (ortho)pedagogische en didactische begeleiding inhoudelijk, organisatorisch, materieel en financieel te bieden, zodanig dat adequaat tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke ondersteuningsvragen. Maar ook dat de leerling in staat is om met deze ondersteuning wel binnen onze basisondersteuning (primaire onderwijs-leerproces) in de les en mentoraat te functioneren.

De volgende adviezen zijn nodig om toegelaten te worden . De toeleverende school geeft een éénduidig gefundeerd en positief advies.

 

Gemengde Leerweg (GL): Theorie op TL-niveau en praktijk

 

 • Het niveau van de gemengde leerweg is hetzelfde als het niveau van de theoretische leerweg. Het is mogelijk om examen te doen in één extra theorievak. Dit gaat altijd in overleg met de teamleider van de bovenbouw
 • Wij verwachten van een GL-leerling ook dat hij goed kan plannen en organiseren en een groot doorzettingsvermogen bezit
 • Bij de gemengde leerweg volgen leerlingen naast algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.) LandBouwBreed
 • In het beroepsgerichte vak lopen de leerlingen stage in leerjaar 4
 • Leerlingen doen examen in vijf theoretische vakken en LandBouwBreed. Na het examen kunnen zij doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO of HAVO 4
 • Na het examen kunnen de leerlingen doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO of HAVO 4

 

Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB): theorie en praktijk

 

 

 • Bij de kaderberoepsgerichte leerweg volgen leerlingen naast theoretische algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.) ook een praktijkgericht programma in LandBouwBreed.
 • Leerlingen doen examen in vier theoretische vakken en LandBouwBreed. Van deze leerlingen verwachten wij meer inzicht dan op de basisberoepsgerichte leerweg.
 • Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO

 

Basisberoepsgerichte Leerweg (BB): theorie en praktijk op basisniveau

 

 • Bij de basisberoepsgerichte leerweg volgen leerlingen naast de theorievakken op het basisniveau algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.) ook LandBouwBreed. In het beroepsgerichte vak lopen de leerlingen stage in leerjaar 4.
 • Leerlingen doen examen in vier theoretische vakken en LandBouwBreed.
 • In deze leerweg leren de leerlingen de theorievakken op BB niveau, maar ook door vooral veel te doen in de praktijk
 • Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 2 (soms 3) van het MBO.