Download het aanmeldformulier en vul het volledig in. Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan vanaf 5 februari 2021 en alleen op afspraak.

 

Neem voor het maken van een afspraak contact op met een medewerker van de administratie via telefoonnummer:  070-3864228.

 

Bekijk hier een animatie over hoe je je kunt aanmelden.

 

LEERLINGEN GROEP 8: AANMELDEN VOOR LEERJAAR 1

Na afronding van de tweede aanmeldingsperiode kunnen groep 8 leerlingen worden aangemeld voor leerjaar 1 op volgorde van binnenkomst en uitsluitend op basis van de nog beschikbare plaatsen ( zie BOVO richtlijnen). Deze kun je vinden op de 

Scholenwijzer

 

Aanname basisgegevens

De aanmelding is officieel wanneer wij een volledig ingevuld aanmeldformulier met voorkeuslijst,  voorzien van een handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger, hebben ontvangen.

 

Basisschooladvies

De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Zowel leerlingen met een eenduidig als met een gemengd advies zijn welkom. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau. Als er een onvoldoende duidelijk beeld is van de capaciteiten van de leerling, neemt de school contact op met de basisschool voor nader overleg. Het is mogelijk dat wij ouder(-s)/verzorger(-s) uitnodigen voor een gesprek. Leerlingen met een advies voor theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg zijn bij ons toelaatbaar. Leerlingen met een advies voor het praktijkonderwijs zijn niet toelaatbaar.

 

Voor leerlingen met een LWOO advies geldt dat er sprake moet zijn van leerachterstanden op de volgende didactische gebieden: begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, spelling en technisch lezen.

 

Criteria voor aanvraag LWOO

 • Minimaal twee leerachterstanden tussen 25% en 50% , waarvan één van de gebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • Daarnaast moet uit recentelijk intelligentie onderzoek een score naar voren zijn gekomen die valt binnen range LWOO.

 

Criteria voor aanvraag LWOO+

 • Minimaal twee leerachterstanden tussen 25% en 50%, waarvan één van de gebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • IQ >90
 • Aantoonbaar sociaal emotionele problematiek op het gebied van prestatiemotivatie, faalangst of emotionele instabiliteit.

Overige uitgangspunten (regulier & LWOO)

 • Affiniteit met de door ons gegeven groene- en niet groene praktijkvakken
 • Driehoek samenwerking ouder(-s)/verzorger(-s)-leerling-school
 • SOP waarin beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden in het kader van passend onderwijs. 
 • Ouder(-s)/verzorger(-s) zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle vereiste formulieren en papieren: adviesformulier voortgezet onderwijs (van de basisschool) / aanmeldformulier, voorkeurslijst en ouderzienswijze Wellantcollege Westvliet  / kopie ID. Bij vragen kunt u contact opnemen met de receptie van Wellantcollege Westvliet telefoonnummer 070-3864228

Aantal te plaatsen leerlingen

 • 36 basisberoepsgerichte leerweg adviezen,
 • 48 kaderberoepsgericht leerweg adviezen,
 • 52 gemengde/theoretische leerweg adviezen, 

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 In geval van over-aanmelding geldt het volgende:

Onder de overige leerlingen wordt geloot volgens de BoVo-richtlijnen.

Ter informatie: de afgelopen jaren was er op de locatie geen noodzaak om te loten.