Een goede en veilige school

Alle leerlingen, jij ook, hebben recht op een veilige, sociale en prettige leeromgeving. Daar werken we samen aan. Wellant vmbo doet al het mogelijke om pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen. Om dit te bereiken hebben wij regels en voorschriften, zoals hoe we positief met elkaar omgaan. 

 

Er is een aanspreekpunt binnen de school waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Deze persoon coördineert ook het pestbeleid op de school.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode helpt medewerkers van de school om goed te reageren wanneer zij vermoeden dat het bij jou of bij een andere leerling niet zo goed gaat thuis. Alle scholen zijn verplicht deze meldcode te gebruiken wanneer zij vermoeden dat er bij een leerling thuis geweld, verwaarlozing

en/of misbruik plaatsvindt.

 

Leerlingstatuut

Wellantcollege heeft een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ zijn opgenomen. Deze vind je hier.

 

Examenreglement

In het examenreglement staat beschreven wat de regels van het examen zijn en wat jouw rechten en plichten zijn. Download hier de examenreglementen:


Overige reglementen

 

Stage

Voor stages in het vmbo worden Wellant stageovereenkomsten gebruikt. Stagebedrijven lezen in onderstaande documenten wat de afspraken en aandachtspunten zijn bij stages.